Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

ĐẠO LUẬT CỦA NGƯỜI MỸ BỊ KHUYẾT TẬT (ADA)

Beacon Health Options mong muốn các nhà cung cấp tham gia tuân thủ tất cả các điều khoản của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật áp dụng cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các thành viên HealthChoices. Các nhà cung cấp phải chịu các hành động do không hợp tác với các chính sách / thủ tục của Beacon Health Options, các quy định của tiểu bang và liên bang, chẳng hạn như cảnh báo bằng văn bản, quản chế, đình chỉ hoặc chấm dứt theo thỏa thuận này.