Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

TUÂN THỦ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Beacon đã phát triển các Chương trình Quản lý Sử dụng và Cải tiến Chất lượng Liên tục để đảm bảo rằng dịch vụ có chất lượng cao nhất có thể. Các biện pháp này bao gồm, nhưng không giới hạn, các tiêu chí lâm sàng, các nghiên cứu có kiểm soát, khảo sát, đánh giá và kiểm toán. Các nhà cung cấp đã ký hợp đồng đồng ý cho phép giám sát, tuân theo luật bảo mật hiện hành của tiểu bang và liên bang. Việc từ chối hợp tác với các hoạt động quản lý sử dụng hoặc cải tiến chất lượng của Beacon có thể ảnh hưởng xấu đến việc tiếp tục tham gia mạng lưới hoặc dẫn đến các biện pháp trừng phạt lên đến và bao gồm cả việc rút tên đăng ký. Sự tham gia của nhà cung cấp là một phần không thể thiếu trong các chương trình quản lý sử dụng và quản lý chất lượng của Beacon và là một điều kiện để tham gia mạng lưới.