Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

Chính sách về người có trình độ tiếng Anh hạn chế (lep)

Tất cả các nhà cung cấp phải thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng những người có Trình độ Anh ngữ Hạn chế (LEP) có quyền tiếp cận có ý nghĩa và cơ hội bình đẳng để tham gia vào các dịch vụ, hoạt động, chương trình và các lợi ích khác của họ. Tất cả các nhà cung cấp phải có chính sách để đảm bảo giao tiếp có ý nghĩa với các thành viên / khách hàng của LEP và đại diện được ủy quyền của họ liên quan đến các tình trạng y tế và điều trị của họ. Chính sách cũng phải cung cấp cho việc truyền đạt thông tin có trong các tài liệu quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn, việc từ bỏ quyền, đồng ý với các hình thức điều trị, các hình thức quyền lợi tài chính và bảo hiểm. (Nhà cung cấp phải liệt kê những tài liệu áp dụng cho cơ sở của họ khi tạo Chính sách của họ). Tất cả các thông dịch viên, biên dịch viên và các phương tiện hỗ trợ khác cần thiết để tuân thủ chính sách này sẽ được cung cấp miễn phí cho người được phục vụ và các thành viên / khách hàng và gia đình của họ phải được thông báo miễn phí về sự sẵn có của sự hỗ trợ đó. Hỗ trợ ngôn ngữ phải được cung cấp thông qua việc sử dụng nhân viên song ngữ có năng lực, nhân viên phiên dịch, hợp đồng hoặc thỏa thuận chính thức với các tổ chức địa phương cung cấp dịch vụ thông dịch hoặc dịch thuật, hoặc dịch vụ công nghệ và thông dịch điện thoại. Tất cả nhân viên cơ quan phải được cung cấp thông báo về chính sách và thủ tục này, và nhân viên có thể tiếp xúc trực tiếp với các cá nhân LEP phải được đào tạo về các kỹ thuật giao tiếp hiệu quả, bao gồm cả việc sử dụng hiệu quả thông dịch viên. Một số người LEP có thể thích hoặc yêu cầu sử dụng một thành viên gia đình hoặc bạn bè làm thông dịch viên. Tuy nhiên, các thành viên gia đình hoặc bạn bè của người LEP không được sử dụng làm thông dịch viên trừ khi được yêu cầu cụ thể bởi cá nhân đó và sau khi người LEP hiểu rằng cơ sở đã đưa ra đề nghị thông dịch viên miễn phí cho người đó. Một đề nghị như vậy và phản hồi phải được ghi lại trong hồ sơ của thành viên. Nếu người LEP chọn sử dụng một thành viên gia đình hoặc bạn bè làm thông dịch viên, các vấn đề về năng lực thông dịch, tính bảo mật, quyền riêng tư và xung đột lợi ích phải được xem xét. Nếu thành viên gia đình hoặc bạn bè không đủ năng lực hoặc không thích hợp vì bất kỳ lý do nào trong số này, các dịch vụ thông dịch viên có thẩm quyền phải được cung cấp cho người LEP. Không được sử dụng trẻ em và các thành viên / khách hàng / bệnh nhân / cư dân khác để thông dịch nhằm đảm bảo bí mật thông tin và giao tiếp chính xác. Beacon sẽ tiến hành đánh giá thường xuyên về nhu cầu tiếp cận ngôn ngữ của các thành viên của chúng tôi, cũng như cập nhật và giám sát việc thực hiện chính sách này của mạng lưới nhà cung cấp của chúng tôi khi cần thiết.