Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

THÔNG BÁO THÀNH VIÊN CỦA DỊCH VỤ ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Phù hợp với Phụ lục AA của Đạo luật Ngân sách Cân bằng (BBA), tất cả các Tổ chức Chăm sóc được Quản lý bắt buộc phải có một quy trình để đảm bảo các thành viên của HealthChoices được thông báo nhanh nhất có thể về các dịch vụ y tế cần thiết được phép thanh toán. Beacon đăng thư ủy quyền dành riêng cho thành viên trên ProviderConnect hàng ngày. Thư xác định bất lợi và trả lại các yêu cầu chưa hoàn thành sẽ tiếp tục được gửi đến nhà cung cấp qua US Mail. Do những mối quan tâm bí mật xung quanh các dịch vụ sức khỏe hành vi, các lá thư chỉ được gửi đến các nhà cung cấp dịch vụ. Vui lòng cung cấp cho tất cả các thành viên HealthChoices bất kỳ thư ủy quyền Beacon nào liên quan đến thành viên khi họ xuất trình để được phục vụ.