Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

QUY TRÌNH ĐIỀU TRẦN CÔNG BẰNG

Các nhà cung cấp có thể yêu cầu mức kháng cáo thứ hai, Phiên điều trần công bằng, khi PAC từ chối chứng nhận, xác nhận lại, đưa ra hình phạt hoặc chấm dứt một nhà cung cấp khỏi mạng dựa trên các vấn đề liên quan đến năng lực hoặc hành vi chuyên nghiệp. Yêu cầu Phiên điều trần công bằng phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày PAC thông báo. Nhà cung cấp sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về địa điểm, thời gian và ngày của Phiên điều trần công bằng, ngày này sẽ không ít hơn 30 ngày sau ngày nhận được yêu cầu kháng cáo từ nhà cung cấp.

Ngoài ra, nhà cung cấp sẽ nhận được bản giải thích về quy trình điều trần và danh sách nhân chứng, nếu có, dự kiến sẽ làm chứng thay mặt cho Beacon Health Options. Chủ tịch PAC sẽ xác định những người bình duyệt ngang hàng sẽ tham gia với tư cách là Ban điều trần công bằng, đảm bảo đại diện cho hình thức kỷ luật của người hành nghề yêu cầu kháng cáo. Những đồng nghiệp này sẽ không có bất kỳ lợi ích kinh tế bất lợi nào đối với nhà cung cấp, họ cũng sẽ không tham gia vào các quyết định của PAC hoặc NCC. Một thành viên của Hội đồng Điều trần Công bằng sẽ được chọn để đóng vai trò là viên chức điều trần và sẽ chủ trì Phiên điều trần Công bằng. Cả Beacon Health Options và nhà cung cấp sẽ nỗ lực hợp lý để thiết lập ngày diễn ra phiên điều trần được các bên thống nhất. Cả Beacon Health Options và nhà cung cấp đều có quyền có đại diện pháp lý tại Phiên điều trần công bằng. Nhà cung cấp sẽ nhận được đề xuất bằng văn bản từ ban hội thẩm trong vòng 15 ngày làm việc sau Phiên điều trần công bằng. Quy trình Điều trần Công bằng như được nêu ở trên tuân theo luật pháp liên bang và tiểu bang hiện hành.