Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

NHÀ CUNG CẤP HỢP ĐỒNG

Các nhà cung cấp đủ điều kiện để ký hợp đồng trong mạng Beacon nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Các yêu cầu về chứng chỉ áp dụng; và
  • Việc ấn định Số Nhận dạng Medicaid của DHS (số PROMISe) đã hoàn tất. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể gọi cho Medicaid theo số 717-772-6140 hoặc đến http://www.dhs.pa.gov/provider/promise/enrollmentinformation/S_001994 để lấy đơn xin số PROMISe. Số PROMISe là bắt buộc trước khi nhà cung cấp có thể lập hóa đơn cho các dịch vụ; và
  • Mạng lưới này được mở cho quận và cấp độ chăm sóc mà nhà cung cấp dự định thực hành; và
  • Nhà cung cấp có giấy phép và / hoặc loại nhà cung cấp hiện hành.
  • Nhà cung cấp đồng ý tham gia vào tất cả các khóa đào tạo Beacon hiện hành.