Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

ĐIỀU CHỈNH KHIẾU NẠI

Xin lưu ý rằng các điều chỉnh xác nhận quyền sở hữu hiện không có trong cổng Tính khả dụng.

Tất cả các điều chỉnh yêu cầu phải được gửi qua thư, fax (855-439-2443), yêu cầu trên web (ProviderConnect) hoặc điện thoại đến Beacon Engagement Center trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được phiếu tổng kết của nhà cung cấp. Yêu cầu điều chỉnh các yêu cầu ngoại trú cũng có thể được gửi qua ProviderConnect bằng cách sử dụng Thay đổi / Xử lý lại các Yêu cầu Chuyên nghiệp của ProviderConnect cho tất cả các sửa đổi đối với Yêu cầu Chuyên nghiệp CMS-1500 hoặc 837. Để truy cập ProviderConnect, hãy truy cập https://pa.beaconhealthoptions.com/providers. Để có được ID người dùng, hãy nhấp vào đăng ký, hoàn thành biểu mẫu được yêu cầu và nhấp vào “gửi”.

Nếu có sai sót trong yêu cầu của bạn, vui lòng liên hệ với Đại diện Dịch vụ của Thành viên và Nhà cung cấp theo số 877-615-8503. Khi gọi đến trung tâm cam kết để yêu cầu điều chỉnh, xác nhận quyền sở hữu hoặc xác minh ủy quyền, vui lòng cung cấp thông tin sau:

  • Số nhận dạng thuế của nhà cung cấp và / hoặc NPI
  • Số ID của thành viên
  • Ngày sinh của thành viên
  • Số yêu cầu (nếu biết)

Khi gửi khiếu nại đã sửa qua thư hoặc fax, vui lòng bao gồm thông tin sau:

  • Lý do sửa chữa
  • Bản sao của Phiếu tóm tắt nhà cung cấp
  • Giải thích Quyền lợi Bảo hiểm Chính (EOB)

Vui lòng gửi tất cả thư từ liên quan đến các câu hỏi khiếu nại đến:

Beacon Health Options Pennsylvania Khiếu nại PO Box 1853 Hicksville, NY 11802-1853

Địa chỉ này sẽ được sử dụng cho tất cả các lần đệ trình khiếu nại trên giấy (các khiếu nại mới hoặc đã sửa chữa).