Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

BẢO MẬT

Tất cả tài liệu được tạo ra từ Chương trình Quản lý Chất lượng đều được bảo mật và được duy trì tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành cũng như các chính sách và thủ tục của Chương trình HealthChoices liên quan đến tính bảo mật. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, biên bản QMC, dữ liệu và báo cáo quản lý chất lượng, hồ sơ về dịch vụ và chăm sóc y tế cũng như hồ sơ và báo cáo hành chính. Tất cả những người tham gia cuộc họp QMC, bao gồm cả thành viên QMC và khách mời, đều ký vào một tuyên bố chứng thực những điều đã nói ở trên.

Chương trình HealthChoices và Beacon nhận ra sự cần thiết của việc xử lý cẩn thận tất cả các thông tin khám chữa bệnh và yêu cầu, đặc biệt vì nó liên quan đến điều trị sức khỏe hành vi. Do đó, chúng tôi sẽ tuân theo và thông báo rõ ràng các nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt do Khối thịnh vượng chung thiết kế cũng như các nguyên tắc liên bang nếu có. Beacon sẽ đi đầu trong việc thực hiện các quy trình bảo mật cho Chương trình HealthChoices. Các chính sách bảo mật này sẽ tuân thủ các yêu cầu bảo mật về ma túy và rượu của Liên bang và Pennsylvania.

Chương trình HealthChoices và Beacon công nhận rằng các quy định của Bang Pennsylvania quản lý tính bảo mật của Hồ sơ bệnh nhân lạm dụng rượu và ma túy cũng như Thông tin liên quan đến HIV là duy nhất của Pennsylvania. Cụ thể, hồ sơ của bệnh nhân nghiện rượu và ma túy được bảo vệ bởi luật liên bang và Luật Bang Pennsylvania PS 1690.108 (Đạo luật 63) và Quy định 28 Pa của Bang Pennsylvania, Tiểu mục 709.28 và 4 Pa. Tiểu mục 255.5. Đặc biệt, Chương trình HealthChoices và Beacon cam kết tuân thủ Tiểu mục 255.5 của Bộ luật Pennsylvania trong các yêu cầu cung cấp thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy và rượu. Tất cả các hồ sơ do Chương trình HealthChoices và Beacon lưu giữ sẽ được lưu giữ tuân thủ nghiêm ngặt Đạo luật về Thông tin liên quan đến HIV về Bảo mật năm 1990.