Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Mục đích

Mục đích của Chương trình Quản lý Chất lượng Beacon là cung cấp bản thiết kế để lập kế hoạch và triển khai quản lý chất lượng trong toàn bộ tổ chức cũng như mạng lưới nhà cung cấp. Quản lý chất lượng bao gồm đảm bảo chất lượng, cải tiến hiệu suất, lập kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt động chăm sóc y tế và chất lượng dịch vụ.

Chương trình Quản lý Chất lượng Beacon dựa trên các nguyên tắc của Quản lý Chất lượng Toàn diện / Cải tiến Chất lượng Liên tục (TQM / CQI), bao gồm:

  • Thừa nhận rằng cơ hội cải tiến là không giới hạn
  • Cải tiến dựa trên dữ liệu
  • Phụ thuộc vào người tiêu dùng, nhà cung cấp và đầu vào của hạt
  • Đo lường liên tục và đo lại hiệu quả lâm sàng và phi lâm sàng
  • Thực hiện các cải tiến theo chương trình dựa trên các phép đo đó
  • Đo lường lại hiệu quả và tiếp tục phát triển và thực hiện các cải tiến nếu thích hợp

Phạm vi và Mục tiêu

Trọng tâm của Chương trình Quản lý Chất lượng là chủ động thu thập, phân tích và báo cáo dữ liệu liên quan đến chất lượng của các dịch vụ và chăm sóc sức khỏe hành vi. Điều này bao gồm việc phát triển và thực hiện các nỗ lực cải tiến có hệ thống trên tất cả các thành phần của các hệ thống phân phối khác nhau cho tất cả người thụ hưởng, nhà cung cấp và tổ chức.

Chương trình Quản lý Chất lượng sẽ sử dụng dữ liệu để xác định các lĩnh vực quan tâm, lập lịch trình các hoạt động tiếp theo thích hợp, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả của các kế hoạch hành động khắc phục. Kết quả sẽ được thông báo cho các chương trình thích hợp của Pennsylvania HealthChoices, Hội đồng quản trị, Bộ Dịch vụ Nhân sinh Pennsylvania, Hội đồng Chất lượng Công ty Beacon, Ủy ban Quản lý Chất lượng (QMC's), người tiêu dùng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.