Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

Kế hoạch Công tác Quản lý Chất lượng liên tục được đánh giá, nhằm xác định hiệu quả tổng thể của Chương trình Quản lý Chất lượng. Việc đánh giá sẽ dẫn đến một báo cáo bằng văn bản hàng năm bao gồm: mô tả về các hoạt động Quản lý Chất lượng đã hoàn thành và đang diễn ra; xu hướng của các biện pháp để đánh giá kết quả hoạt động trong chất lượng chăm sóc lâm sàng và chất lượng dịch vụ; phân tích liệu đã có những cải thiện về chất lượng chăm sóc y tế và chất lượng dịch vụ hay chưa; và đánh giá hiệu quả tổng thể của Chương trình Quản lý Chất lượng. Kết quả của Đánh giá hàng năm của Chương trình Quản lý Chất lượng được báo cáo cho Chương trình HealthChoices, các Hạt, Bộ Dịch vụ Nhân sinh Pennsylvania, Ủy ban Quản lý Chất lượng (QMC's) và Hội đồng Chất lượng Công ty Beacon. Kế hoạch Quản lý Chất lượng tiếp theo của mỗi năm được xây dựng để phản ánh quá trình cải tiến chất lượng liên tục.