Yêu cầu thông tin / đề xuất

Yêu cầu thông tin | Yêu cầu đề xuất

RFI

Yêu cầu thông tin (RFI)

Beacon duy trì một mạng lưới toàn diện. Tại thời điểm này, cả Beacon, Cơ quan Quản lý Hạt Đơn (SCA) Lạm dụng Chất gây nghiện của các Hạt, cũng như Chương trình MHMR đều không biết về bất kỳ nhu cầu nào chưa được đáp ứng đối với các dịch vụ được liệt kê dưới đây ở các hạt sau. Các nhà cung cấp có thể gửi một RFI để thể hiện sự quan tâm đến việc phát triển các dịch vụ này:

Đối tác Sức khỏe Hành vi Tây Bắc (Các hạt Crawford, Mercer và Venango)

RFP

Yêu cầu Đề xuất (RFP)

Hạt Armstrong-Indiana

Hạt hải ly

Hạt Butler

Hạt Lawrence

Quận Washington

Quận Westmoreland

Đối tác Sức khỏe Hành vi Tây Bắc (Các hạt Crawford, Mercer và Venango)