Mua hàng dựa trên giá trị (VBP)

Mục tiêu của Beacon luôn là hỗ trợ các thành viên của chúng tôi đạt được cơ hội phục hồi tốt nhất có thể. Một trong những cách chúng tôi làm điều này là cộng tác với các nhà cung cấp và khen thưởng thích đáng cho họ vì đã cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao và tiết kiệm chi phí cho các thành viên Beacon. Trong vài năm qua, Bộ Dịch vụ Nhân sinh của Pennsylvania (DHS) đã thúc đẩy các Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe Hành vi được Quản lý (BH-MCOs) chuyển khỏi các mô hình hoàn trả phí dịch vụ truyền thống nhằm thưởng cho các nhà cung cấp số lượng dịch vụ hơn chất lượng chăm sóc và tham gia vào các thỏa thuận thanh toán dựa trên giá trị (VBP) sẽ cải thiện kết quả của bệnh nhân và giảm chi phí chăm sóc. Beacon đã tiếp tục hỗ trợ các nhà cung cấp mạng của mình trong quá trình chuyển đổi này trong khi thực hiện các sáng kiến VBP của tiểu bang. Với tư cách là một nhà cung cấp, bạn có thể đã tham gia vào một chương trình VBP mà Beacon cung cấp hoặc sẽ có cơ hội tham gia một chương trình trong tương lai. Để đảm bảo rằng tất cả các nhà cung cấp tham gia vào mô hình VBP đều có các công cụ cần thiết để thành công trong các chương trình này, Beacon cung cấp giáo dục, dữ liệu và sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên tận tâm, đồng thời cho phép các nhà cung cấp chia sẻ các phương pháp hay nhất.

Để tham gia vào một trong các chương trình mua hàng dựa trên giá trị của Beacon hoặc nhận thông tin bổ sung

Bộ Nguồn Dịch vụ Nhân sinh Pennsylvania

Beacon Health Options Of Pennsylvania Resources