Các điều khoản và điều kiện

Beacon Health Options cung cấp trang Web này (“trang Beacon Health Options”), bao gồm tất cả thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ có sẵn từ trang web hoặc được cung cấp như một phần của hoặc kết hợp với trang Beacon Health Options, cho bạn, người dùng , với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang Beacon Health Options cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này, và bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện do Beacon Health Options thực hiện. Beacon Health Options có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian bằng cách cập nhật bài đăng này, với các điều khoản mới có hiệu lực vào ngày đăng. Bạn nên xem lại các Điều khoản và Điều kiện này mỗi khi bạn sử dụng trang Beacon Health Options vì chúng ràng buộc với bạn. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐẶT RA Ở ĐÂY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Không có lời khuyên về sức khỏe hành vi

Thông tin và nội dung được cung cấp trên trang Beacon Health Options, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tài liệu phòng ngừa và giáo dục và hướng dẫn lâm sàng, về bản chất là chung và chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nội dung được cung cấp trên trang Beacon Health Options không được coi là lời khuyên về y tế, tâm thần, tâm lý hoặc chăm sóc sức khỏe hành vi. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có trình độ khác nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe hành vi hoặc y tế. Không có nội dung nào trên trang Beacon Health Options nhằm mục đích được sử dụng để chẩn đoán hoặc điều trị y tế hoặc thay thế cho việc tư vấn với chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ. Đừng bao giờ bỏ qua lời khuyên y tế hoặc chăm sóc sức khỏe hành vi hoặc trì hoãn việc tìm kiếm nó vì những điều bạn đã đọc trên trang Beacon Health Options.

Beacon Health Options không khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ xét nghiệm, sản phẩm hoặc quy trình cụ thể nào có thể được đề cập trên trang Beacon Health Options. Mọi ý kiến bày tỏ trên trang Web là ý kiến của cá nhân tác giả, không phải của Beacon Health Options.

Trong khi Beacon Health Options thường xuyên cập nhật nội dung của nó, thông tin y tế thay đổi nhanh chóng. Do đó, một số thông tin có thể đã lỗi thời.

Sử dụng cá nhân và phi thương mại

Trang Beacon Health Options dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn. Như một điều kiện để bạn tiếp tục sử dụng trang Beacon Health Options, bạn đảm bảo với Beacon Health Options rằng bạn sẽ không sử dụng trang Beacon Health Options cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Không có bảo đảm

SỬ DỤNG TRANG WEB LỰA CHỌN SỨC KHỎE BEACON THEO RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. TRANG WEB LỰA CHỌN Y TẾ BEACON ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN “NGUYÊN TRẠNG”, KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TIÊU ĐỀ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. CÁC LỰA CHỌN Y TẾ CỦA BEACON KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM RẰNG NỘI DUNG CÓ TRÊN TRANG WEB NÀY SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN PHẨM THUỐC TĂNG CƯỜNG.

Beacon Health Options cũng như nhân viên, đại lý, nhà cung cấp thông tin bên thứ ba, người bán, người cấp phép hoặc những thứ tương tự đảm bảo rằng trang Beacon Health Options hoặc hoạt động của nó sẽ không chính xác, đáng tin cậy, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Mặc dù Beacon Health Options đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi, Beacon Health Options không đảm bảo rằng trang Beacon Health Options miễn nhiễm với mọi hình thức tấn công của các bên thứ ba tìm cách xâm nhập vào hệ thống bảo mật của chúng tôi và các biện pháp riêng tư. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình về tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, sao lưu dữ liệu và bảo vệ khỏi phần mềm máy tính độc hại hoặc làm hỏng trên hệ thống máy tính của bạn. Nếu việc bạn sử dụng trang Beacon Health Options dẫn đến yêu cầu bảo dưỡng hoặc thay thế tài sản, vật liệu, thiết bị hoặc dữ liệu, Beacon Health Options không chịu trách nhiệm về những chi phí đó.

Bạn thừa nhận rằng, liên quan đến trang Beacon Health Options, thông tin sẽ được truyền qua các đường truyền mạng nội bộ ,Fastxchange và mạng đường trục Internet và thông qua bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch và các thiết bị khác được sở hữu, duy trì và phục vụ bởi trao đổi cục bộ bên thứ ba và đường dài các nhà cung cấp dịch vụ, tiện ích, nhà cung cấp dịch vụ Internet và những người khác, tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của Beacon Health Options. Theo đó, Beacon Health Options không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc liên quan đến sự chậm trễ, thất bại, gián đoạn, đánh chặn hoặc làm hỏng bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào khác được truyền liên quan đến việc sử dụng trang Beacon Health Options.

Không có đại lý hoặc đại diện nào có thẩm quyền đưa ra bất kỳ bảo hành nào liên quan đến trang Beacon Health Options thay mặt cho Beacon Health Options. Beacon Health Options có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ lúc nào bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của trang Web.

Loại trừ trách nhiệm KHÔNG CÓ LƯU THÔNG NÀO, BAO GỒM TIÊU CỰC, SẼ CÓ THỂ CHỌN LỰA CHỌN SỨC KHỎE CỦA BEACON HOẶC BẤT CỨ AI KHÁC THAM GIA TRONG VIỆC TẠO, SẢN XUẤT, LƯU TRỮ HOẶC PHÂN PHỐI TRANG WEB THEO DÕI Y TẾ BEACON CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHOẢN NÀO TRỰC TIẾP, ẤN ĐỘ, BẤT CỨ, HẤP DẪN, ĐẶC BIỆT HẬU QUẢ , CÁC VẤN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE, LỢI NHUẬN MẤT VÀ CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO MẤT DỮ LIỆU HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) PHÁT SINH NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB LỰA CHỌN SỨC KHỎE BEACON, TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB LỰA CHỌN SỨC KHỎE BEACON, HOẶC BẤT KỲ PHẦN MỀM, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB LỰA CHỌN Y TẾ BEACON, THIỆT HẠI NÀO ĐÓ ĐƯỢC DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, KHOẢN, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÓ.

KHÔNG CÓ LƯU THÔNG NÀO, BAO GỒM TIÊU CỰC, SẼ CÓ THỂ CHỌN LỰA CHỌN SỨC KHỎE CỦA BEACON HOẶC BẤT CỨ AI KHÁC THAM GIA TRONG VIỆC TẠO, SẢN XUẤT, LƯU TRỮ HOẶC PHÂN PHỐI TRANG WEB THEO DÕI Y TẾ BEACON CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHOẢN NÀO TRỰC TIẾP, ẤN ĐỘ, BẤT CỨ, HẤP DẪN, ĐẶC BIỆT HẬU QUẢ , CÁC VẤN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE, LỢI NHUẬN MẤT VÀ CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO MẤT DỮ LIỆU HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP) PHÁT SINH NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB LỰA CHỌN SỨC KHỎE BEACON, TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB LỰA CHỌN SỨC KHỎE BEACON, HOẶC BẤT KỲ PHẦN MỀM, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB LỰA CHỌN Y TẾ BEACON, THIỆT HẠI NÀO ĐÓ ĐƯỢC DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, KHOẢN, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÓ.

Bởi vì một số tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Beacon Health Options, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của Beacon là vô hại khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và dàn xếp nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các khoản phí pháp lý và kế toán hợp lý, do, hoặc bị cáo buộc là kết quả của việc bạn sử dụng trang Beacon Health Options, hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua trang Beacon Health Options, theo cách vi phạm hoặc bị cáo buộc là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Beacon Health Options sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức về bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc tố tụng nào như vậy và sẽ hợp tác hợp lý với bạn, bằng chi phí của bạn, để bảo vệ bạn trước bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc tố tụng nào như vậy.

Liên kết nổi bật

Trang Beacon Health Options có thể chứa các siêu liên kết đến các trang Web do các bên khác ngoài Beacon Health Options cung cấp. Các siêu liên kết như vậy chỉ được cung cấp để bạn tham khảo và thuận tiện. Beacon Health Options không kiểm soát các trang web khác như vậy và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng, cũng như việc Beacon Health Options đưa các siêu liên kết đến các trang web đó ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào đối với tài liệu trên các trang web đó hoặc bất kỳ liên kết nào với nhà điều hành của chúng. Các Điều khoản và Điều kiện này chỉ áp dụng cho trang Beacon Health Options và bạn nên xem lại các điều khoản và điều kiện của bất kỳ trang nào mà bạn truy cập thông qua một siêu liên kết từ trang này.

Trừ khi bị cấm theo các điều khoản của Thỏa thuận này, theo đây bạn được cấp phép để tạo siêu liên kết đến nội dung của trang Beacon Health Options, miễn là siêu liên kết đó mô tả chính xác nội dung khi nó xuất hiện trên trang web. Beacon Health Options bảo lưu quyền thu hồi giấy phép này nói chung, hoặc quyền sử dụng các liên kết cụ thể của bạn, bất kỳ lúc nào và có thể phá vỡ bất kỳ siêu liên kết nào theo quyết định của mình. Trong mọi trường hợp, bạn không được phép “đóng khung” trang Beacon Health Options hoặc bất kỳ nội dung nào của nó hoặc sao chép các phần của trang này vào máy chủ, trừ khi là một phần của bộ nhớ đệm các trang ngẫu nhiên của nhà cung cấp dịch vụ Internet. Mỗi trang trong trang Beacon Health Options phải được hiển thị đầy đủ (bao gồm tất cả các nhãn hiệu, thương hiệu, tài liệu quảng cáo và khuyến mại), không có bất kỳ khung đi kèm, đường viền, lề, thiết kế, nhãn hiệu, nhãn hiệu, tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại không được hiển thị ban đầu trên trang trong trang web.

Bản quyền

Ngoại trừ tài liệu trong miền công cộng theo luật bản quyền của Hoa Kỳ, tất cả tài liệu có trên trang Beacon Health Options (bao gồm tất cả phần mềm, mã HTML, ứng dụng Java, điều khiển Active X và mã khác) đều được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và nước ngoài. Trừ khi được quy định rõ ràng khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, sửa đổi, viết lại, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển giao hoặc bán bất kỳ tài liệu nào có trên Beacon Health Tùy chọn trang web mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu bản quyền. Không có tài liệu nào có trên trang Beacon Health Options có thể được thiết kế ngược, tháo rời, dịch ngược, phiên âm, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào hoặc ngôn ngữ máy tính, được truyền lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào (điện tử, cơ khí, sản xuất photore, ghi âm hoặc cách khác), bán lại hoặc phân phối lại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Beacon Health Options. Tuy nhiên, bạn có thể tạo các bản sao duy nhất của các tài liệu được hiển thị trên trang Beacon Health Options chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn, miễn là bất kỳ bản sao nào bao gồm bản quyền và các thông báo khác được hiển thị cùng với các tài liệu trên trang Beacon Health Options. Bạn không được phép phân phối các bản sao đó cho người khác, dù có tính phí hay không hoặc vì sự cân nhắc khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Beacon Health Options hoặc chủ sở hữu bản quyền của tài liệu được sao chép. Yêu cầu tái tạo tài liệu trên trang Beacon Health Options để phân phối hoặc các mục đích khác nên được gửi đến Luật sư tư vấn pháp lý tại pawebmaster@beaconhealthoptions.com. Vi phạm quy định này có thể bị phạt nặng về dân sự và hình sự.

Tất cả nội dung của trang web Beacon Health Options là Bản quyền © 2000-2001 Beacon Health Options®, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Nhãn hiệu

Beacon Health Options và Beacon Health Options.com là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Beacon Health Options và được bảo vệ bởi luật nhãn hiệu của tiểu bang và liên bang. Các nhãn hiệu khác xuất hiện trên trang Beacon Health Options với sự cho phép của chủ sở hữu tương ứng. Việc bạn sử dụng trái phép các nhãn hiệu xuất hiện trên trang Beacon Health Options có thể cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu, có thể khiến bạn phải chịu các hình phạt dân sự đáng kể.

Chấm dứt đặc quyền

Beacon Health Options có quyền chấm dứt đặc quyền sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang Beacon Health Options của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào trong số này. Nếu Beacon Health Options nhận được thông báo hoặc phát hiện ra rằng bạn đã đăng tài liệu vi phạm bản quyền hoặc quyền thương hiệu của một bên khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai của một bên khác, Beacon Health Options có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang Beacon Health Options, bao gồm tất cả các đặc quyền hoặc tài khoản mà bạn có thể đã thiết lập liên quan đến trang Beacon Health Options.

Quyền hạn

Trang web Beacon Health Options được kiểm soát và điều hành bởi Beacon Health Options từ văn phòng chính của nó tại Khối thịnh vượng chung Virginia, Hoa Kỳ. Beacon Health Options không tuyên bố rằng các tài liệu trên trang Beacon Health Options là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người chọn truy cập trang Beacon Health Options từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật địa phương được áp dụng. Trang web Beacon Health Options không nhằm mục đích đưa Beacon Health Options tuân theo luật pháp hoặc quyền tài phán của bất kỳ tiểu bang, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào ngoài Khối thịnh vượng chung Virginia và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Sự sống còn

Các quy định của Điều khoản và Điều kiện này có tên “Không có bảo đảm”, “Loại trừ trách nhiệm pháp lý”, “Bồi thường”, “Quyền hạn” và “Điều khoản chung” sẽ vẫn tồn tại sau khi thỏa thuận này chấm dứt.

Các quy định chung

Trừ khi được cung cấp trong một “Thông báo pháp lý” cụ thể trên trang Web, các Điều khoản và Điều kiện này, cùng với Tuyên bố về Quyền riêng tư của Beacon Health Options, tạo thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và Beacon Health Options liên quan đến việc sử dụng Beacon Health Options trang web, thay thế tất cả các thông tin liên lạc và / hoặc đề xuất trước đây hoặc đương thời. Các Điều khoản và Điều kiện này cũng có thể bị cắt đứt, và trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì tính không hợp lệ hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại theo bất kỳ cách nào. Một phiên bản in của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến việc sử dụng trang Beacon Health Options ở cùng một mức độ và tuân theo các điều kiện tương tự như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo và duy trì ban đầu ở dạng bản in hình thức.

Thông báo

Beacon Health Options có thể gửi thông báo cho bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này bằng thư điện tử, thông báo chung được đăng trên trang Beacon Health Options hoặc bằng văn bản liên lạc được gửi bằng thư hạng nhất của Hoa Kỳ tới địa chỉ của bạn được lưu trong Beacon Health Options ' thông tin tài khoản. Bạn có thể gửi thông báo cho Beacon Health Options bất kỳ lúc nào qua thư điện tử tới Beacon Health Options hoặc bằng thư được gửi bằng bưu phí hạng nhất đã chuẩn bị sẵn ở Hoa Kỳ hoặc chuyển phát nhanh qua đêm đến địa chỉ sau:

Beacon Health Options 12369 Sunrise Valley Drive Suite C Reston, VA 20190

Sửa đổi: tháng 7 năm 2012